Rasika International Co., Ltd

บริษัท รสิกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร: 02-274-9619-20

 
 
 

News

งานสถาปนิก'57 “สิบแปด|แปดสิบ”:“EIGHTEENTH|EIGHTY”

พบกับบูธบ.รสิกา อินเตอร์เนชั่นแนล บูธ D312 โซน Door & Window (ประตู 1) ในงานสถาปนิก ๕๗ “สิบแปด|แปดสิบ” : “EIGHTEENTH|EIGHTY” ๒๙ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ๑-๓ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานสถาปนิก ๕๗
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณโถงด้านหน้า ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็คเมืองธานี

ความเป็นมา
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ โดยใช้ชื่องานว่า “งานสถาปนิก ๒๙” และได้จัดเป็นประจำทุกปี ( ยกเว้นปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ) จนถึงปัจจุบัน ได้จัดไปแล้ว ๒๗ ครั้ง สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯปีพุทธศักราช ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบในการจัดงานสถาปนิก ๕๗ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๒๘ ขึ้นในวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
๑. เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาต่างๆ
๒. เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจอันดีระหว่างสถาปนิก นิสิตนักศึกษา รวมทั้งมวลสมาชิกในวิชาชีพเดียวกันและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
๓. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งการแสดงสินค้า วัสดุ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งและบำรุงรักษาอาคารสถานที่
๔. เผยแพร่ผลงานของสถาปนิก นิสิตนักศึกษา รวมทั้งผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น
๕. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างกับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรและผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพ
๖. จัดสัมมนาเชิงวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของสถาปนิก ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในสาขางานที่เกี่ยวข้อง


แนวคิดในการจัดงาน “สิบแปด | แปดสิบ”:”Eighteenth | Eighty”

เมื่อปีพ.ศ.๒๔๗๗ ขณะนั้นประเทศไทยยังชื่อว่าประเทศสยาม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้น และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้สมาคมฯ ก็มีอายุครบ ๘๐ ปี
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมา “สถาปนิก” ดูเหมือนจะยังเป็นวิชาชีพที่สังคมทั่วไป อาจยังไม่รู้จักดีนัก ว่าสถาปนิกนั้น ทำ, เป็น, หรือคืออะไร

งานสถาปนิก ๕๗ ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ จึงมีแนวความคิดหลักในการจัดงาน เพื่อจะบอกกับสังคมให้เข้าใจและได้รู้จักบทบาท, หน้าที่, ความสำคัญและประโยชน์ของ “สถาปนิก” ให้มากขึ้น
และเนื่องจากสมาคมฯ ได้เริ่มมีการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนเมษายน ... งานสถาปนิก ๕๗ จึงมีชื่องานว่า
สิบแปด|แปดสิบ

กิจกรรมหลัก
๑.นิทรรศการ
  ๑.๑ นิทรรศการเกี่ยวเนื่องกับ THEME งาน
        ๑)นิทรรศการ ๘๐ ปี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
        ๒)นิทรรศการประวัติการงานสถาปนิก
        ๓)นิทรรศการ สถาปนิก สถาปนิก
        ๔)นิทรรศการอาษาเปลี่ยนแปลง
        ๕)นิทรรศการผลงานประกวดแบบ Experimental Design
        ๖)นิทรรศการ ASA Sketch
        ๗)นิทรรศการผลงานการประกวดงานเรขศิลป์
        ๘)นิทรรศการผลงานการประกวดงานศิลป์-ภาพถ่าย,ภาพวาดฯลฯ
  ๑.๒ นิทรรศการผลงานสมาคมฯ
        ๑)นิทรรศการผลงานอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
        ๒)นิทรรศการผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น
        ๓)นิทรรศการบ้านใจดี
        ๔)นิทรรศการมักกะสัน
  ๑.๓ นิทรรศการผลงานวิชาชีพ
        ๑)ผลงานสำนักงานสถาปนิกและสถาปนิกอิสระ
        ๒)ผลงานสถาปนิกกลุ่มประเทศอาเซียนและต่างประเทศอื่นๆ
        ๓)นิทรรศการผลงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ๑.๔ นิทรรศการผลงานสถาบันการศึกษา
        ๑)นิทรรศการสถาบันการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
        ๒)นิทรรศการผลงาน ASA Student Workshop
        ๓)ลานกิจกรรม
  ๑.๕ นิทรรศการวัสดุ และเทคโนโลยีการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งและบำรุงรักษาอาคารสถานที่

๒.การสัมมนาวิชาการ
  ๒.๑ASA Forum 2014 โดยนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมจากนานาประเทศ
  ๒.๒งานสัมมนาวิชาการ สำหรับสถาปนิกและประชาชนทั่วไป

๓.การประกวดแนวความคิด Experimental Design

๔.กิจกรรมและบริการ
  ๔.๑ASA Club พื้นที่ Meeting Point และจุดพักผ่อนประจำของชาว ASA
  ๔.๒ASA Shop พื้นที่จำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกสมาคมฯ
  ๔.๓ASA Book Shop พื้นที่จำหน่ายหนังสือจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ๔.๔หมอบ้าน การบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ตอบสารพันปัญหาในเรื่องการก่อสร้างบ้านและอาคาร โดยกลุ่มสถาปนิกอาสาผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณรติรัตน์ จันทร โทร. ๐-๒๓๑๙-๖๕๕๕ ต่อ ๑๑๓ email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดูรายละเอียดได้ที่ www.asa.or.th facebook : asafanpage

You are here: Home News งานสถาปนิก'57 “สิบแปด|แปดสิบ”:“EIGHTEENTH|EIGHTY”