Rasika International Co., Ltd

บริษัท รสิกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร: 02-274-9619-20

Guiding Tactile

Tectile Indicator : หมุดสัญลักษณ์พื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ออก กฎกระทรวงเพื่อกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือ บริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พศ. 2555 (ที่มา: สํานักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

สัญลักษณ์พื้นผิวต่างสัมผัส เป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการโดยเฉพาะ ผู้พิการทางการมองเห็น ช่วยให้ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถสามารถเดินทางในอาคารได้อย่างเช่นคนทั่วไปสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นการเพิ่มคุณค่าชีวิตของผู้พิการและเพิ่มคุณค่าให้แก่สถานที่หรืออาคารนั้นๆ

ประเภทของสัญลักษณ์พื้นผิวต่างสัมผัส

Warning Blocks : พื้นผิวต่างสัมผัสเตือน ใช้สําหรับการเตือนผู้พิการทางการมองเห็นให้สามารถรับรู้ถึงจุดระวัง ในเส้นทางสัญจรของพื้นผิวต่างสัมผัสที่บ่งบอกทิศทาง ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ต่างระดับ, ทางเข้าออกที่มีประตู, บันได,ทางลาดเอียง,ลิฟต์โดยสาร,บันไดเลื่อน และตรงจุดที่พื้นผิวต่างสัมผัสที่บ่งบอกทิศทางมีการหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง

Guide Blocks : พื่นผิวต่างสัมผัสบ่งบอกทิศทาง ช่วยให้ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถสัญจรไปมาในอาคารขนสง และอาคารอื่นๆ ได้อย่างง่าย โดย การวางพื้นผิวต่างสัมผัสที่บ่งบอกทิศทางต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างดี นอกจากการเลือกใช้หมุดสัญลักษณ์พื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งานแล้ว การเลือกสีที่ใช้สำหรับสัญลักษณ์พื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นก็มีส่วนสำคัญโดย “สีเหลือง” เป็นสีที่ผู้พิการทางการมองเห็น (ตาบอดไม่สนิท) สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้มากกว่าสีอื่นๆ และทั้งนี้ต้องคำนึงถึงวัสดุที่นำมาใช้ควรเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งาน ไม่หลุดร่อนหรือแตกหักเสียหายง่าย สามารถกันลื่นได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเมื่อตอนเปียกน้ำ

You are here: Home Products Other Products Guiding Tactile